Pattaya Calendar

กิจกรรมประจำปีเมืองพัทยา ประจำปี 2563

คุณสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมประจำปี 25623
ทั้งหมดของเมืองพัทยา

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม

กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม

กิจกรรมประจำเดือน เมษายน

กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน

กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม

กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม

24 ตุลาคม 2020
ถึง 24 ตุลาคม 2020
ถึง 24 ตุลาคม 2020
16:00 น.
ถึง 01:00 น.
Ambassador City Jomtien Pattaya

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน

10 พฤศจิกายน 2020
ถึง 22 พฤศจิกายน 2020
ถึง 22 พฤศจิกายน 2020
09:00 น.
ถึง 19:00 น.
เทอมินอล 21 พัทยา/รร.เมืองพัทยา 7

กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม

Shopping Basket