Pattaya Calendar

กิจกรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2565

คุณสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมประจำปี 2565
ทั้งหมดของเมืองพัทยา

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม

กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม

กิจกรรมประจำเดือน เมษายน

กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน

23 มิถุนายน 2022
ถึง 24 มิถุนายน 2022
ถึง 24 มิถุนายน 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน

กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม

กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน

9 กันยายน 2022
ถึง 10 กันยายน 2022
ถึง 10 กันยายน 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ชายหาดพัทยา
25 กันยายน 2022
ถึง 25 กันยายน 2022
ถึง 25 กันยายน 2022
06:00 น.
ถึง 18:00 น.
ชายหาดจอมเทียน
2 กันยายน 2022
ถึง 4 กันยายน 2022
ถึง 4 กันยายน 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน

กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม

8 ธันวาคม 2022
ถึง 11 ธันวาคม 2022
ถึง 11 ธันวาคม 2022
12:00 น.
ถึง 18:00 น.
ชายหาดพัทยา
Shopping Basket