Pattaya Calendar

เงื่อนไขการเพิ่มกิจกรรมในเว็บ PATTAYA EVENTS

เว็บไซต์ที่รวบรวม กิจกรรมต่างๆ
รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาไว้มากที่สุด

เงื่อนไขของการเพิ่มกิจกรรม

1. หน่วยงานที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมสามารถเพิ่มกิจกรรมได้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น

2. หน่วยงานที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมต้อง ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ ทุกครั้งก่อนเพิ่มกิจกรรม

3. ข้อมูลของกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มต้องประกอบไปด้วย รูปภาพกิจกรรม (ขนาด 1200px X 800px) ,
ชื่อกิจกรรม , รายละเอียดกิจกรรม, เดือนที่จัดกิจกรรม, วันที่เริ่ม-สิ้นสุดกิจกรรม, เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุดกิจกรรม,
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม, สถานที่จัดกิจกรรม

4. กิจกรรมที่จะเพิ่มลงในเว็บไซต์ ต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในเขตเมืองพัทยา

5. กิจกรรมที่เพิ่มต้องมีความสร้างสรรค์ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ทุกประเภท

6.กิจกรรมที่สามารถเผยแพร่ภายในเว็บไซต์ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

Shopping Basket