69980687_2782113098466083_6774030687063244800_n

หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดบุณย์กัญจนาราม

ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562 ณ วัดบุณย์กัญจนาราม ในวันที่ 19 พ.ย.2562 เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยภายในงานมีการให้บริการต่างๆ ฟรี ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เช่น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป นำโดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยา และให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ นำโดยเภสัชกร วีรพงษ์ ธัมโชตัง และทีมงานเภสัชกร โรงพยาบาลเมืองพัทยา
2. บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง นำโดยนางกษมา บุณยะวรรธนะ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
4. บริการทรายอะเบท สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และ ชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำโดย ร.ต.อ. หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
5. บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ นำโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
6. บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง นำโดย นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์
7. บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา นำโดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข
8. ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการดำเนินงานกองทุนวันละบาท และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสำนักพัฒนาสังคม
9. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน โดยกลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา
10. ร่วมสนุกกับเกมส์ ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพและรับของรางวัลมากมาย

สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 0 3842 0562 ต่อ 148
19 พฤศจิกายน 2019
ถึง 19 พฤศจิกายน 2019
09:30 น.
วัดบุณย์กัญจนาราม