เดิน-วิ่งวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข (Running : Living in the moment)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สำนักการศึกษา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253100 ต่อ 4091
15 พฤษภาคม 2022
ถึง 15 พฤษภาคม 2022
15:00 น.
ถึง 20:00 น.
หน้าสำนักงาน ททท.พัทยา

กิจกรรมแนะนำ

15 พฤษภาคม 2022
ถึง 15 พฤษภาคม 2022
15:00 น.
ถึง 20:00 น.
หน้าสำนักงาน ททท.พัทยา

กิจกรรมแนะนำ