Central Group Cycling Championship 2

CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2020 @ Central Festival Pattaya Beach ชวนปั่นรักษ์โลก Zero Waste re-Cycling

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 65 พรรษา ในปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “6th Central Group Cycling Championship 2020 @ Central Festival Pattaya Beach” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 – 10.00 น. เส้นทางการเริ่มจาก เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา สิ้นสุด เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร 62 กิโลเมตร และ 22 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน โดยใน 5 ปีที่ผ่านมาได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมจัดซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 800 คัน และจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าจำนวน 7 คัน เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยจักรยานเป็นการสนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

5. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมกีฬาโดยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

6. เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เปิดรับสมัครทั้งหมด 1,500 คน (รวมทุกรุ่น ทุกประเภท) บัดนี้ – 15 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://event.thaimtb.com/event.php?e=474

โทร.0990855445

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : บ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 0990855445
2 กุมภาพันธ์ 2020
04:00 น.
ถึง 10:00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

กิจกรรมแนะนำ

2 กุมภาพันธ์ 2020
04:00 น.
ถึง 10:00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

กิจกรรมแนะนำ