Pattaya Kite On The Beach 2022

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : เมืองพัทยา/สมาคมนักธุรกิจฯ/ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
8 ธันวาคม 2022
ถึง 11 ธันวาคม 2022
12:00 น.
ถึง 18:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

8 ธันวาคม 2022
ถึง 11 ธันวาคม 2022
12:00 น.
ถึง 18:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ