World Cup Beach Ju-Jitsu 2022

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย/เมืองพัทยา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
23 มิถุนายน 2022
ถึง 24 มิถุนายน 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ

23 มิถุนายน 2022
ถึง 24 มิถุนายน 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ